Әдебиеттерді жинақтау және ғылыми өңдеу секторы

0
2882

       Сектор меңгерушісі

     Мелехина Наталья Николаевна 

      e mail: nata.1970-02@mail.ru   

сектор  қызметінің негізгі бағыттары:

 • академияның  кәсіптік – білім беру бағдарламалары, оқу жоспарлары және ғылыми зерттеулерінің тақырыптарына сәйкес кітапхана қорын жүйелі ғылыми негізделген және қолма – қол құжаттармен жинақтау;
 • кітапхана  қорына түскен және қордан шыққан құжаттарды есепке алу, құжаттарды техникалық өңдеу;
 • құжаттарды каталогққа құю (каталогтандыру);
 • кітапхананың анықтамалық ізденіс аппаратын ұйымдастыру және жүргізу.

қызметтері:

 • КАО кітап қоры және ақпараттық ресурстарын жинақтаудың тақырыптық – типологиялық жоспарын және әр жылға жедел жинақтау жоспарын жүргізеді;
 • Әдебиеттерді жинақтау үшін автоматтандырылған түрде қызметтік картотекалар мен мәліметтер қорын жүргізеді;
 • жаңа түскеін әдебиеттер мен электронды басылымдарды қабылдайды,олардың жиынтық және жеке есебін жүргізеді;
 • көп даналы оқу-әдебиттерді инвентарсыз есепке алу жұмысын жүргізеді;
 • шығынға жазылған басылымдарға және оқырмандардың жоғалтқан кітаптарының орнына алынған кітаптарға актілер жасайды, шығынға жазылған әдебиеттерді есептеу құжаттарынан алып тастайды;
 • кітаптарды ӘОЖ, КБЖ кестелері бойынша индекстейді;
 • құжаттарды жүйелеу үшін алфавитті-пәндік көрсеткішін жүргізеді;
 • жаңа түскен әдебиеттерді техникалық өңдеуден өткізеді: мөр басу, инвентарлық нөмер, штрихкодберу, шифр және кітап формулярын жазу, қалташа жапсыру;
 • құжаттардың библиографиялық сипаттамасын жүргізеді, электрондық каталогқа жазбаларды енгізеді және каталогтың кәртішкілерін шығарады;
 • каталогтарға кәртішкелерді құяды, каталогтарды көркемдеу және редакциялау жұмысын жүргізеді;
 • әдебиеттерді кітапхана бөлімдеріне тапсырады және есеп каталогын (топографиялық) жүргізеді;
 • «оқу үрдісін кітаппен қамтамасыз ету»  автоматтандырылған жұмыс орнын жүргізеді; 
 • мәліметтер қоры және кызметтік картотекалар ісі жүргізеді.